Innehåll
  Sök på Småbarn.se
Du kan kommunicera med likasinnade kring alla möjliga ämnen via olika diskussionsgrupper.

 
  Extra fakta, tips & länkar

Nyttigt & Roligt
Gravid.se har en avdelning med nyttigt & roligt under graviditeten där vi presenterar olika produkter och företag.

Bokklubb
Vi har ett samarbete med Barnens Bokklubbs Babyklubb där du kan få 2 böcker + babyservis för 19 kr + porto.

Barnets kön
Då många undrar har vi sammanställt lite olika skrönor samt den kinesiska kalendern

Foto på brudpar och nyfödda
På vår nya systersajt Span.se kan du lägga in din nyfödd- eller bröllopsannons helt gratis. Besök Span.se - familjeannonser.

Lammskinn
Mjukt och mysigt för bebis att krypa på, köp lammskinn här, endast 395 kr.

Fotobrickan
Gör din egen bricka - fotobricka - av en teckning eller ett foto. Pris på fotobrickan, från 190 kr/st.

Passande kläder
Information om kläder för dig som ammar eller är gravid!

Privata Barnmorskor
Är du intresserad av privat mödravård, klicka här för information om priser och erbjudande!

Barn- och bebisartiklar
Vår samarbetspartner 1klass har stort utbud av bebis- och barnartiklar vilket man leverarar fraktfritt i hela sverige. Läs mer på 1klass hemsida.

Äta rätt
Läs gärna våra sidor om nyttig mat i nio månader. Under graviditeten är det extra viktigt att tänka på vad man äter.

 
 

Föräldrar information

Mamman och pappan har tillsammans rätt till föräldrapenning i 480 dagar (från 1 januari 2002). Du får överlåta dagar till den andra föräldern, med undantag av 60 dagar (från 1 januari 2002). Du som har barn som är yngre än 18 månader har rätt att vara helt ledig från ditt arbete. Du som har barn som är yngre än 8 år kan förkorta din arbetstid till sex timmars arbetsdag istället för åtta.

Vem har rätt till föräldrapenning?
Barnets föräldrar har rätt till föräldrapenning. Med föräldrar menas förutom biologiska föräldrar och adoptivföräldrar

  • den som med socialnämndens medgivande tar emot ett barn i syfte att adoptera det
  • den som sammanbor med föräldern om de har eller har haft gemensamma barn eller om de är eller har varit gifta med varandra
  • en rättslig vårdnadshavare som, utan att vara barnets förälder, har vårdnaden om barnet.

Hur fördelas ersättningsdagarna mellan föräldrarna?
När båda föräldrarna är vårdnadshavare har de rätt till hälften var av det totala antalet föräldrapenningdagar, det vill säga 240 dagar var. Om man har barn födda före 1 januari 1995 gäller andra regler. Man kan överlåta rätten till föräldrapenning till den andre föräldern med undantag av 60 dagar. De 60 dagarna ersätts enligt sjukpenningnivån. Överlåtelsen ska göras skriftligt till försäkringskassan.

Den som är ensam vårdnadshavare har rätt till samtliga 480 dagar med föräldrapenning. Detsamma gäller om föräldrarna har gemensam vårdnad och den ena föräldern inte är inskriven hos försäkringskassan eller inte har varit inskriven i 180 dagar.

Om den ena av föräldrarna, på grund av sjukdom eller handikapp, varaktigt saknar förmåga att vårda barnet kan den andra föräldern ta ut samtliga föräldrapenningdagar. Med "varaktigt" menas att den bristande förmågan ska vara bestående eller antas bestå under den tid som man kan få föräldrapenning. Det vill säga till dess barnet har fyllt åtta år eller när barnet har avslutat första skolåret om det sker efter att barnet har fyllt 8 år.

Föräldrapenning innan barnet föds...
Mamman har rätt till föräldrapenning före barnets födelse. Den betalas ut tidigast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Föräldrautbildning
Du har rätt att få föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning när du väntar barn eller just har fått barn. Föräldrarna kan delta samtidigt i utbildningen och få föräldrapenning för samma tid.

Adoptivföräldrar kan få föräldrapenning för föräldrautbildning när de fått barnet i sin vård.

...och när barnet är fött
När barnet är fött betalas föräldrapenning ut till den av föräldrarna som vårdar barnet. Föräldrarna kan ta ut föräldrapenning för halva dagen var för att vårda barnet. De kan också ta ut föräldrapenning samtidigt för att vårda var sitt barn, till exempel vid tvillingfödsel.

Även om mamman inte har barnet i sin vård, har hon rätt till föräldrapenning till och med den 29:e dagen efter barnets födelse.

Ersättningstidens längd
Föräldrapenning betalas ut under högst 480 dagar. Du kan ta ut dagarna tills barnet har fyllt 8 år eller tills barnet har slutat första klass i skolan om det sker efter att barnet fyllt 8 år. Vid flerbarnsfödsel får du ytterligare 180 ersättningsdagar för varje barn utöver det första.

Du kan välja mellan att ta ut föräldrapenning för hela, tre fjärdedels, halva eller en fjärdedels dagar. Tiden räknas ihop så att om du tar ut fyra dagar med vardera en fjärdedels ersättning räknas det som en hel ersättningsdag.

Adoptivföräldrar
Adoptivföräldrar har rätt till föräldrapenning under lika lång tid som vid eget barns födelse, det vill säga sammanlagt 480 dagar. Föräldrapenning kan tas ut inom 8 år från den dag då de får barnet i sin vård. Föräldrapenning betalas inte ut för barn som fyllt 10 år. Adoptivföräldrar kan få föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning när de fått barnet i sin vård.

Föräldrapenningens storlek
Den av er föräldrar som är hemma får 80 procent av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i 360 dagar, men lägst 120 kronor per dag (grundnivå). Under 90 dagar får ni sedan 60 kronor per dag oavsett SGI. Du kan få hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning beroende på hur stor del av dagen du avstår från arbete för att vårda barnet.

En förutsättning för att du ska få föräldrapenning enligt sjukpenningnivå under de första 180 dagarna är att du har varit försäkrad för en sjukpenning som är högre än garantinivån i minst 240 dagar i följd närmast före barnets födelse (eller beräknad tidpunkt för födelsen).

Under 90 dagar är föräldrapenningen 60 kronor per dag (garantinivån) för alla.

Vid tvillingfödsel får man ytterligare 90 dagars ersättning enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt garantinivån. För varje barn utöver det andra får man ytterligare 180 dagar med ersättning enligt sjukpenningnivån. Föräldrapenningens storlek per dag är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) delad med 365.

Så kan föräldrapenningen tas ut
Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels föräldrapenning beroende på hur mycket du avstår från arbete för att vårda barnet. Man utgår från vad som är normal arbetstid. Det finns ingen regel som gäller för alla utan man utgår från vad som är normal arbetstid för en heltidsarbetande i yrket. Arbetstiden är för det mesta bestämd i kollektivavtal för branschen. Som riktmärke gäller 40 timmars arbetsvecka.

Hel föräldrapenning får den som inte alls arbetar under föräldraledigheten.

Tre fjärdedels föräldrapenning får den som arbetar högst en fjärdedel av normal arbetstid under föräldraledigheten.

Halv föräldrapenning får den som arbetar högst hälften av normal arbetstid under föräldraledigheten.

En fjärdedels föräldrapenning får den som arbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid under föräldraledigheten.

Föräldrapenning för arbetsfria dagar
För att få hel föräldrapenning för dagar som normalt är arbetsfria måste du ta ut hel föräldrapenning dagen före eller efter de arbetsfria dagarna. På motsvarande sätt gäller att du måste ta ut halv föräldrapenning när du vill ha halv ersättning för arbetsfria dagar och så vidare. Det gäller när den arbetsfria perioden är fyra dagar eller färre. Det innebär att om du vill ta ut föräldrapenning under en arbetsfri period om fem dagar eller fler, behöver du inte ta ut någon ytterligare dag med föräldrapenning.

Föräldrapenning enligt garantinivån kan betalas ut under arbetsfria dagar utan att du behöver ta ut någon ytterligare dag före eller efter de arbetsfria dagarna.

Föräldrapenning kan inte betalas ut samtidigt med semesterledighet.

Föräldrapenning när man får ett barn till
Om kvinnan är gravid på nytt innan barnet är 21 månader gammalt, beräknas i regel föräldrapenningen fortsättningsvis efter lägst den inkomst som gällde vid förra barnets födelse. Detsamma gäller vid adoption som sker inom två år och sex månader efter att det tidigare barnet fötts eller adopterats.

Utbetalning
Föräldrapenning betalas i regel ut en gång i månaden eller vid ersättningsperiodens slut. Vid månadsutbetalningar är utbetalningsdagen beroende på vilken dag i månaden du är född.

Om du är född 1-10
Beräknas utbetalning ske 25:e

Om du är född 11-20
Beräknas utbetalning ske 26:e

Om du är född 21-31
Beräknas utbetalning ske 27:e

Om utbetalningsdagen är en lördag får du pengarna på fredagen. Om utbetalningsdagen är en söndag får du pengarna på måndagen. Ersättningen betalas huvudsakligen ut till ditt bank- eller postgirokonto.

Anmälan till försäkringskassan
Du måste göra anmälan senast samma dag du vill ha ersättning. Försäkringskassan skickar då blanketten "Försäkran för föräldrapenning". På den anger du hur du vill ta ut hela den planerade föräldraledigheten eller fyller i enstaka dagar som du vill ta ut. Uppgifter om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete. Du kan anmäla vård av barn på Försäkringskassans servicetelefonen 020-524 524.

Barn födda före 1 januari 1995
När föräldrarna har gemensam vårdnad om barn som är födda före den 1 januari 1995 har varje förälder rätt till minst 90 egna föräldrapenningdagar. Samtliga dagar kan överlåtas.

Rätt till föräldraledighet
Under andra halvåret 1994 kunde vårdnadsbidrag betalas ut till föräldrar som hade barn mellan ett och tre år. I samband med att vårdnadsbidraget infördes den 1 juli 1994 togs de 90 garantidagarna bort.

Den 1 januari 1995 återinfördes de 90 garantidagarna samtidigt som vårdnadsbidraget avskaffades. För den som före den 1 januari 1995 har tagit ut garantidagar avräknas de dagarna från de 90 garantidagarna.

Om vårdnadsbidrag har betalats ut, ges ingen ersättning för det antal garantidagar som motsvarar vad som betalats ut i vårdnadsbidrag. En månad med fullt vårdnadsbidrag räknas som 30 dagar. En månad med 1 350 kronor i vårdnadsbidrag motsvarar 20 dagar och 700 kronor motsvarar 10 dagar.

De garantidagar som inte ger rätt till ersättning på grund av att vårdnadsbidrag betalats ut ger ändå rätt till ledighet från arbetet.

För mer information se försäkringskassans sida.

Källa: Försäkringskassan, www.fk.se
Upphovsrätt: Försäkringskasseförbundet


 
 
  Annonser!